K důsledkům Rady konané dne 28.11.2018

Znak Konfederace politických vězňů ČR

Pridat.eu   Vážené sestry, vážení bratři,

Byl jsem, jako mnozí z vás, účastníkem Rady konané dne 28.11.2018 a nedá mi, abych se nesvěřil s tím, jak jsem byl jejím nedemokratickým průběhem hluboce zasažen.

Při vědomí, že jsem s otcem a dalšími spolupracovníky vystupoval proti komunistické zločinné totalitě popírající veškeré demokratické principy, nemohu pochopit, jak pan Žídek spolu s panem Ing. Šedivým pod taktovkou paní Ing. Matějíčkové usilují a prosazují totéž co komunisté - avšak bohužel v naší KPV ČR!!!

Výše uvedené osoby si - zatlačené pod tíhou konkrétních skutečností - jistě uvědomují, že je nezbytné, než aby trvaly na prosazení ukončení KPV ČR. Z dopisu pana Žídka, přiloženého k průběhu Sněmu konaného dne 24.10.2018, cituji: "Jste informováni o žalobách a soudních jednáních, která ještě nebyla a dlouho ještě nebudou právoplatně ukončena. Platí to i o posledním zasedání Městského soudu v Praze 16. října 2018. Jste teď dokonce vyzýváni, abyste nedovolili odvolat se proti jeho rozsudku. Žalobci vás chtějí ovlivnit a zabránit, aby se vedení mohlo hájit. Proč asi?"

Nelze si představit větší pokrytectví, než je to, kterého se pan Žídek dopouští. Je pravdou, že je vyzýváme, aby se již podruhé neodvolávali, neboť druhým odvoláním navýší soudní náklady, o částku, která převýší více jak půl milionu korun. Ale proč by to neudělali. Pro jejich záchranu učiní vše, neboť tyto náklady nehradí ze svých kapes, ale ze společné pokladny nás všech!!!

Další Žídkova "perlička". Cituji: "Je nutno připomenout, že již mnohokrát jsme usilovali o usmíření, ale všechny pokusy ztroskotaly". Ano, to je pravda, ale pod jedinou Žídkovo podmínkou. Odvolejte soud, my odvoláme odvolání. Pochopitelně na takto řečenou absurdnost jsme nemohli přistoupit, viz druhé rozhodnutí Městského soudu pro Prahu 2 ze dne 16.10.2018, že Sněm konaný 2.12.2015 je neplatný.

Skutečný důvod pro ukončení KPV ČR žádaného panem Žídkem i panem Šedivým pod taktovkou pí. Ing. Blanky Matějíčkové je následující, cituji: "Mezi nejcennější přínos v případě ukončení činnosti KPV by byla ta okolnost, že by padly všechny spory a soudy a byl by tak ukončen i ten nešťastný rozkol!" K tomu poznamenávám. Oba dva, pod tlakem paní Ing. Blanky Matějíčkové, raději zničí KPV ČR, nežli by přiznali své zvrhlé, tvrdošíjné a nedemokratické jednání, dlouhodobě porušující naše stanovy i zákony.

A tak bych mohl pokračovat v tzv. "perličkách" Žídkova dopisu dále. Je na vás, abyste si tento dopis včetně předešlých přečetli, raději velmi pozorně, abyste nadále nebyli vláčeni jeho předstíranou rádoby "svatostí".

Právě jsem byl informován, že byl členům KPV rozeslán Zpravodaj KPV ČR plný lží, nepravd a pomluv, uvedených panem Ing. Františkem Šedivým, tak jak bývá jeho mnohaletým zvykem. Opět tvrdí, že byl spoluzakladatelem KPV ČR, a to již před vánoci roku 1989.

Zapomněl, že ještě žije poslední opravdový spoluzakladatel Milan Nerad, předseda Nadačního fondu (NF), kterému ještě před ukončením tohoto NF byla dána výpověď z kanceláře vyhrazené pro tento účel na Ústředí. Důvodem k této výpovědi bylo, že Milan Nerad na jedné Radě prohlásil, že Zápisy z Rad jsou pí Matějíčkovou zkreslené, a vyslovil pochybnosti k právnímu zastupování KPV ČR panem Mgr. J.V.Martinkem (ve skutečnosti jde pouze právní zastupování několika osob úzkého vedení KPV). Protože na vyhrazenou kancelář nebyla sepsaná smlouva, byla ještě před ukončením činnosti NF tato kancelář odejmuta. Milana Nerada, spoluzakladatele KPV ČR, tato výpověď urazila, a on na protest ukončil členství v KPV ČR. Seznámil jsem Milana Nerada s prohlášením pana Šedivého uvedeným ve Zpravodaji, a bylo mě řečeno, že nebyl spoluzakladatelem KPV ČR, a pro mne bylo novinkou, že ani nebyl přihlášen v K231. Prý tato lež je známá i panu PaeDr. Jiřímu Málkovi.

Ještě musím dodat, že na základě jeho žádosti o obnovu původního rozsudku Státního soudu v Praze ze dne 14.11.1952, sp.zn. 3TsI78/52, odsuzujícího žadatele pro zločiny velezrady a vyzvědačství k trestu odnětí svobody v trvání 14 let. Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 4.2.1966, sp.zn. 1T011/65 byl rehabilitován a odškodněn. Podobně jako Naděžda Kavalírová v r. 1968. Lidově řečeno, tresty obou jim byly ještě v době komunistické totality vynulovány. Proto mohl být František Šedivý zaměstnán jako ekonomický náměstek V Melantrichu v Praze a paní Naďa Kavalírová mohla být 18 let na ministerstvu Sociálních věcí, a to až do listopadu 1989, ne-li déle. I tato skutečnost byla F.Šedivému na jedné "usmiřovačce", jak nazýváme setkání, která se uskutečnila za jediným záměrem, tedy dohodnout se se současným "vedením" KPV, připomenuta bratrem Ivanem Kislingerem.

To jsou skutečnosti, o kterých můžete přemýšlet… Proč tolik lží, nepravd, ponižování jejich odpůrců, vyhrožování, neustálé Šedivého řvaní v případě, že jsou jim připomínány jejich nečestné podlosti atd…atd…

Prosím věnujte také pozornost
USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ze dne 26.09.2018 odst. 5. Ukončení činnosti-pokračování KPV
hlasování: 30 souhlasí — 10 se zdrželi — 1 proti

Toto usnesení je velmi neurčité a připouští v některých bodech, zejména v bodě 5.) dvojí výklad. Jak zapisovatelka (Preislerová), tak ověřovatel (Krčmář) porušili všechny myslitelné normy, jak se usnesení zapisují (nebo existuje možnost, že by si Usnesení upravila pí. Matějíčková? Nevím…). Zde máme možnost toto Usnesení jako neurčité napadnout a domáhat se odpovědnosti zapisovatelky, ale i ověřovatele KRČMÁŘE. Jestliže Krčmář zápis neověřil, má možnost podat trestní oznámení pro zneužití jeho jména.

Druhá přiložená listina RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) jako majitele budovy nám jako nájemníkům (členům KPV) zakazuje vstup do našich pronajatých prostorů. Domnívám se, že tento zákaz je v rozporu se zákonem ve vztahu pronajímatel-nájemník. Tento zákaz se však netýká Ing. Františka Šedivého, Leo Žídka, Vlasty Preislerové a Ing. Blanky Matějíčkové. Opravdu velmi pozoruhodné!!!

Vážení přátelé, tak bych mohl pokračovat dále a dále, jen připomenu vylučování členů z KPV v rozporu z našimi stanovami cca před devíti lety. Je toho opravdu mnoho, co se v minulých letech odehrávalo.

V současných měsících vše vrcholí, organizace, která mnohým z nás poskytovala zejména v počátečních letech vstřícné zázemí, důstojně reprezentovala nás členy a také ty z našich blízkých a kamarádů politických vězňů, kteří se svobody již nedožily. Jejich statečné činy a neohrožené občanské postoje žily v paměti společnosti, kterou takto KPV příznivě ovlivňovala. KPV byla organizací, kterou respektovaly různorodé proměňujícími se vlády, vstupovala do společenských debat, zúčastňovala se různých významných společenských aktivit.

Nerozumím proto všem těm našim členům, že pouhé toto jednoduché srovnání současného neutěšeného stavu, do něhož toto nepravomocné "vedení" naší KPV dostalo, s tímto minulým stavem, nevede je k věší obezřetnosti a staví tuto část naší členské základny do role těch, kteří legitimizují svou lhostejností a zaslepeností zlořády nelegitimního vedení.

V Klatovech dne 4. 12. 2018
František Wiendl
Leo Žídek, František Šedivý a Ing. Blanka Matějíčková
Jak je vůbec možné, že TŘI lidé drží pod krkem celou Konfederaci?


0