Informace členům KPV ČR o nařízeném soudním jednání

Informace členům KPV ČR o nařízeném soudním jednání
Pridat.euIlustrační foto: Petr Dub a Otakar Tulačka. [doplněno 2x]
    Vážené sestry a bratři.
Dovolte mi Vás informovat, že paní soudkyně Městského soudu v Praze, JUDr. Naděžda Miková, nařídila jednání ve věci "o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku ze dne 12. 3. 2020". Soudní řízení se bude konat dne 9. února 2021 od 10:00 hod. u Městského soudu v Praze, Slezská 9 v místnosti č. 364, III. patro. Jedná se o žalobu, kterou za nás všechny podala sestra Ing. Milena Blatná, která tím reagovala na nedemokratický zásah do našich spolkových práv, kdy pan Tulačka svolal bez informování členské základny na den 12. 3. 2020 údajný celostátní náhradní Sněm KPV ČR a na tomto Sněmu se "zvolili" pánové Petr Dub za předsedu KPV ČR a O. Tulačka za místopředsedu KPV ČR. Přijali také nové Stanovy KPV ČR, které zásadně zasahují do našich práv a omezují vliv členů KPV ČR na dění ve spolku. Prosíme Vás o účast na tomto soudním projednávání a tím i vyjádření podpory naší sestře Ing. Mileně Blatné, předsedkyni pob. KPV ČR Brno. V příloze Vám zasílám "Předvolání" Městského soudu v Praze. Děkuji. Pavel Horák
Od: spolek@kpvcz.cz Komu: spolek@kpvcz.cz Datum: 27. 12. 2020 18:02:55 Předmět: Dopis údajného předsednictva KPV ČR bez podpisu Vážené sestry a bratři. V těchto dnech jste někteří z Vás obdrželi dopis s dotazníkem od údajného předsednictva KPV ČR bez podpisu odesilatele [v příloze, dotazník z důvodů mizerné fotografie ve fromátu word; pozn.admin.]. Uvádíme tímto na pravou míru, že autory dopisu jsou pánové Dub a Tulačka, kteří byli v červnu loňského roku rozhodnutím Rady KPV ČR jednomyslně vyloučeni z členství v KPV ČR. Již jsme Vás informovali o nařízeném soudním jednání u Městského soudu v Praze dne 9. února 2021 ve věci neplatnosti jejich Sněmu, který údajně svolali na den 10. března 2020 bez oznámení členské základně. Pavel Horák
Připomeňme si: Konfederace politických vězňůSdělení předsedy KPV ČR 5.5.2020 Zvláštní vydání Zpravodaje KPV ČR, 31.12.2019 Vyjádření opatrovníka ke shromáždění 11. 12. 2019 (video) Tiskové prohlášení opatrovníka KPV ČR 11.12.2019 Prohlášení opatrovníka k situaci v KPV ČR 10.12.2019 (video) Opatrovník o volbě vedení KPV ČR v roce 2019
Dopis k 1. lednu 2021 Vážené sestry a bratři. Před několika dny jsem obdržel výše uvedený dopis přeposlaný mně naší členkou Klatovské pobočky KPV (já sám, ani nikdo z výboru KPV, tímto dopisem nebyl obeslán). Dopis a další dokumenty přikládám (najdete je v příloze tohoto mailu) a přiznám se, že se nestačím divit. Proč? Opatřen je razítkem KPV ČR, ale zůstává bez podpisu. Tedy lze jej považovat za anonymní, a bývá zvykem, že takovéto dopisy se hází do koše. Neučinil jsem tak, neboť jsem si ověřil, že byl rozeslán široké základně našich členů. V úvodu dopisu je řečeno, co pozitivního se za poslední čtyři měsíce v KPV odehrálo. Proti tomu se nedá nic namítat, neboť jsou to práce velmi potřebné. Dále jeho utajení autoři píší – velmi emotivně, cituji: „Vážená sestro, vážený bratře, nedovol prosím zapomenutí, popř. zánik našeho spolku...,“ a přikládají formulář, ve kterém žádají po našich členech údaje, které prý poslouží k přípravě nové členské průkazky… Nebudu dále zahlcovat mail citacemi z onoho dopisu, je nejvýš pravděpodobné, že autory dopisu jsou pánové Dub a Tulačka. Zde myslím stojí za krátké připomenutí nedávná historie KPV. KPV ČR byla založena po listopadu 1989, tj. v začátku r. 1990 jsme zahájili zakládání okresních poboček KPV. Dvacet let jsem neslyšel jméno pana Tulačky, přesto, že jsme jako sousední pobočky, tj. domažlická a klatovská, úzce spolupracovali. Posléze, kdy mu byla svěřena funkce předsedy domažlické pobočky, nebylo z naší strany námitek k jeho práci, snažil se o plnění demokratických principů v našem spolku, spolupráce našich dvou poboček fungovala – myslím – ke spokojenosti všech jejich členů. Jak všichni víte, po odstoupení členů předsednictva Šedivého a Zídka byl soudem, jako dočasný správce KPV, jmenován opatrovník. Stal se jím, k radosti nás všech, právě Ota Tulačka. Jeho, soudním nařízením určený úkol, byl jasný: v co nejkratší době svolat řádný sněm KPV, z něhož by vzešlo nové, řádně, demokraticky zvolené předsednictvo. Bohužel se tak nestalo. Místo toho, aby veškeré dění v KPV směřoval ke svolání sněmu, jmenoval dva své tajemníky, p. Váňu a p. Furdu, všem členům KPV neznámé osoby, s nimiž začal provádět aktivity, které byly zcela mimo určení soudního výnosu o funkci opatrovníka. Na výhrady řady členů nereagoval, místo toho např. zahájil předávání Rudé věže smrti městu Ostrovu, a to zcela bez vědomí naší členské základy, čímž porušil naše stanovy. Jelikož nedokázal (nebo nechtěl) přesně říci, kdy svolá řádný sněm, rozhodli se členové KPV tak, že na základě paragrafu našich stanov – tedy na základě sebrání jedné třetiny podpisů členů KPV – byl svolán na 30. listopad 2019 sněm. Ačkoli byl hojně navštíven, nenaplnil stanovami určený počet členů. A proto byl 11. prosince 2019 svolán sněm náhradní, uskutečněný v prostorách Právnické fakulty UK. Z více než tří set delegátů a plných mocí členů vzešla volba předsednictva v čele s ing. Milenou Blatnou, čímž funkce opatrovníka logicky přestala existovat. Přesto bývalý opatrovník neoprávněně svolal 4. března 2020 do pražského paláce Dunaj– společně s ing. Dubem, členem benešovské pobočky, do této chvíle se výrazněji neangažujícím členem KPV – paralelní sněm, a to s uvedením termínu náhradního sněmu na 18. března 2020. Na místě byl však termín náhradního sněmu změněn na 8. dubna 2020. Místo toho se údajně uskutečnil náhradní Sněm 12. března 2020 - neznámo kde, v kolik hodin - s tímto termín nebyl nikdo z členů KPV seznámen. Tento sněm se tedy logicky i právně vzato neuskutečnil. Ovšem – zcela nepochopitelně - na základě dokumentů, které si oba pánové na základě smyšleného sněmu vystavili, bylo do rejstříku vedeného u městského soudu zapsáno právě toto předsednictvo (v čele s ing. Dubem). Řádně zvolené předsednictvo se proti tomu pochopitelně odvolalo a Městský soud v Praze rozhodl ve prospěch řádě zvoleného předsednictva. Navzdory tomuto rozhodnutí pánové Dub a Tulačka pokračovali ve svých aktivitách – šlo zejména o nikým nekontrolované finanční transakce a přesuny. I z tohoto důvodu byli tito pánové na loňské Radě (17. 6. 2020) zbaveni členství v KPV ČR, a to hlasy všech přítomných. Samozvaní pánové Dub a Tulačka se ovšem odvolali k vrchnímu soudu (bylo to ještě v situaci, než proběhl nedávný, mediálně hojně probíraný policejní zásah u tohoto orgánu), který zcela nepochopitelně rozhodl v jejich prospěch. Ve hře je ovšem stále soudní spor o neplatnost onoho svévolně svolaného sněmu z března 2020 – soudní jednání se uskuteční 9. února 2021 od 10:00 hod. u Městského soudu v Praze, Slezská 9 v místnosti č. 364, III. patro. Stále věříme, že se dočkáme spravedlivého rozhodnutí, Je tedy zjevné, že dopis tohoto samozvaného vedení KPV směřuje zejména k tomu, aby pánové Dub a Tulačka získali kontakty na alespoň minimum členů, a aby tak alespoň vytvořili zdání o tom, že „jejich“ KPV má více členů, než jsou oni dva a tajemník Váňa. V dopise se setkávám s tvrzeními, které se mimo jiné snaží pošpinit předsednictvo v čele s ing. Blatnou údajnými důkazy o vzniklých škodách, zvláště finančního rázu. Pro informaci zde uvádím jen několik prapodivných finančních transakcí, o kterých řádně zvolené předsednictvo ví (ačkoli je mu stále odpírám přístup k účetním dokladů): • Před nástupem opatrovníka bylo na účtu KPV, z prostředků našetřených z příspěvků členů KPV, cca 1 250 000 Kč. Po nástupu opatrovníka jsme zažádali o uvolnění dotace od MF ČR. Žádost byla akceptována, a dostali jsme na účet celou dotaci na rok ve výši 5 250 000 Kč. Po obdržení dotace se najednou v KPV objevili pánové Váňa a Furda, kteří s opatrovníkem spolupracovali. Nikdy předtím v KPV nebyli. • Po zvolení nového předsednictva s předsedkyní sestrou Milenou Blatnou bylo na účtu 302,84 Kč a neuhrazeno faktur z jejich činnosti cca za 300 000 Kč a neuhrazená vratka dotace na MF ČR ve výši 264 327 Kč, na které jsme museli vybrat mezi členy, abychom ji mohli uhradit. Dále pánové Tulačka a Dub přijali do pracovního poměru p. Hašlerovou, za kterou po celou dobu jejího zaměstnávání neplatili zdravotní pojištění ve výši 11 572 Kč, sociální pojištění ve výši 26 830 Kč, a ani neodvedli daň ze mzdy ve výši 8655 Kč, kterou jí strhli ze mzdy. Abychom dostali dotaci na rok 2020, museli jsme tyto závazky dodatečně uhradit v celkové výši 47 357 Kč • Po ustavení Oty Tulačky opatrovníkem našeho spolku jsme zjistili, že opatrovník přeposlal společnosti JVVZ s.r.o., ve které p. Váňa působí jako tajemník, přibližně 460 000,00 Kč. Dodnes nevíme, pro jaký účel. • V den našeho Sněmu 11. 12. 2019 bylo z účtu převedeno 700 000 Kč, neznámo kam. • Z dotace byla placená rekonstrukce pobočky 15 - Praha v Revoluční ul., která je majetkem MČ Praha 1. Podle výsledku je patrné, že finanční prostředky na rekonstrukci byly neúměrně vysoké. • Z výpisu z banky bylo vidět, že úhrady dělaly přes karty dané p. Váňovi a Tulačkovi. Karta se vždy používala na výběr hotovosti do pokladny a najednou se platily věci pro chod KPV naprosto ne nezbytné. • Vyúčtování dotace bylo provedeno neprofesionálně a nebyly dodány veškeré dokumenty od účetní firmy, kterou najal opatrovník. Na základě toho, když tyto dokumenty nebyly dodány ani do 30. 6. 2020, byla zastavena druhá polovina dotace na rok 2020 a ještě předepsaná pokuta ve výši 226 000 Kč. (tedy chyba zapříčiněna Dubem a Tulačkou). • Když jsme v roce 2020 dostali polovinu dotace 2 625 000 Kč, jsme 30. 4. 2020 opět neměli přístup na účet. Mimo jiné pobočkám, které měly na svých účtech peníze, zrušili přístup na účty (zablokovali je) a postupně je vybrali. Nevíme, na co tyto peníze vlastně používají. Byly to finanční prostředky pro činnost poboček, které tyto používaly pro potřeby vlastní činnosti. (Ve skutečnosti tím samozvaní členové předsednictva tak jejich činnost zlikvidovali.) Vážené sestry, vážení bratři, stále věříme, že žijeme v právním státě. Nezbývá tedy, než počkat na soudní řízení, které se bude konat 9. února od 10:00 hod. u Městského soudu v Praze, Slezská 9 v místnosti č. 364, III. patro. Osobně věřím ve spravedlivé rozhodnutí soudu a snad se dočkáme zklidnění v životě Konfederace politických vězňů, a plnění našich stanov, zejména Čl. 2 — Poslání KPV odst. 2.) Hlavní činnost spolku je - odpor a aktivní vystupování proti snahám o obnovení, udržování a rozšiřování komunistické ideologie a proti pokusům o návrat komunistického režimu, - a odst. 3) KPV ČR zveřejňuje fakta, dokumenty a svědectví o zločinech Komunistické strany Československa. Hájí občanská a sociální práva bývalých politických vězňů i dalších členů tohoto spolku. Do nadcházejícího roku 2021 přeji dobré vykročení a hodně zdraví Franta Wiendl politický vězeň V Klatovech 31. 12. 2020
0