Prohlášení k volbám prezidenta 2023


Pridat.eu        Vážení spoluobčané, v demokratickém právním řádě má každý občan právo volit, být volen, a tak by měl mít i právo se k jednotlivým kandidátům vyjádřit. Bohužel toto právo je značně omezené a nezaručuje princip rovných podmínek a tady nastává flagrantní porušení demokratického principu rovnosti. Ten kdo má dostatek financí, má snadnější přístup k médiím a možnost najmout si odborníky a firmy, které za něj kampaň vedou a voliče ovlivňují. Tak mezi kandidáty vzniká nerovný souboj a běžný občan se stává již obětí manipulace, aniž by měl možnost poznat skutečné vlastnosti kandidáta kterého má volit. Toto by si měl každý volič uvědomit a nepodlehnou nekalé kampani. Z pohledu členů Konfederace politických vězňů - KPV a též držitelů "Osvědčení" o účasti odboje a odporu proti komunismu tedy prohlašujeme, že jsou pro nás zcela nepřijatelní kandidáti A. Babiš a P. Pavel. Jako poslední ohlásil v neděli 30. října svou nominaci Andrej Babiš. Jeden z ministrů o něm prohlásil, že nemá soudnost. Dá se říct, že o to více má drzosti. To se dá říct i o dalším, Petru Pavlovi. Všeobecně se očekává, že to bude kampaň sprostá, lživá a bezohledná, čímž utrpí i ti další slušní. Bude to tak prověrka charakterů nejen těch kandidátů, ale prověrka kultury a morálky celé naší společnosti. Očekává se, že budou lhát a navzájem se špinit, čímž by se ve slušné společnosti sami znemožnili. Vždyť prezident by měl být čestný, spravedlivý a morálně bezúhonný, tedy ten nejlepší, kterého společnost má, aby ji vedl a byl jí vzorem. Pro život ve společnosti neplatí jen zákony, zvláště pokud jsou ignorovány, ale i vzájemné vztahy, úcta a morálka, a tu nemá ani V. Babiš ani P. Pavel. Oba z prospěchu a vědomě vstoupili do komunistické strany, která byla (i dle zákona) zločinná a protiprávní. V zákoně č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu Parlament čs. republiky konstatuje, že "Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi mezi lety 1948-1989," atd., v §2. odst. 2. pak stojí, že "Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou". Preambule zákona č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu "Parlament České republiky, jsa veden vůlí vyjádřit úctu a vděčnost těm, kteří aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie, jsa odhodlán trvale připomínat ideály vlastenectví, cti, statečnosti a sebeobětování dalším generacím..."         Vážení a milí spoluobčané, proto my političtí vězni, kteří máme ve stanovách zakotvený boj proti komunismu a totalitě, nemůžeme mlčet k tak flagrantnímu porušování práv a zákonů. Rovněž tak nemohou mlčet ani účastníci "třetího odboje" a proti kandidatuře obou uvádíme následující: K výročí vzniku čs. republiky ministryně obrany paní Jana Černochová v souladu se zákonem 262/2011 Sb. slavnostně předala dalším asi třiceti občanům Osvědčení o účasti odboje proti komunismu. Představme si tu absurditu, kdyby byl prezidentem komunista, spolupracovník StB nebo vysoký důstojník armády totalitního režimu, který by byl podle zákona 198/1993 Sb. jako člen zločinné a zavrženíhodné komunistické strany spoluzodpovědný za způsob vlády této zločinecké strany. Za vlády komunistů bylo z politických důvodů popraveno 248 obětí, dalších asi 8000 lidí zahynulo v pracovních táborech, nebo byli ubití již při výslechu. Asi 450 bylo zabito při pokusu o přechod hranic. Přes 200 000 osob bylo odsouzeno do vězení, další desetitisíce byly poslány do táborů nucených prací a k pomocným technickým praporům. A tito jsou za to spoluzodpovědní. Generál Petr Pavel je tak nehorázně drzý, že se odvolává na podporu zesnulého politického vězně gen. Radovana Procházky, který si v Jáchymově odpykával 14 let vězení za protistátní činnost, zatímco on věrně sloužil jako vysoce postavený ve vojenských složkách zrůdného režimu až do samého konce. Proto musíme protestovat! Vždyť tito kandidáti by byli jako prezidenti vrchním velitelem armády, která má bránit naše demokratické zřízení. To je přeci v rozporu se zdravým rozumem a chápáním každého soudného občana. V tom případě by tak došlo nejen k morálnímu úpadku, ale mohlo by dojít i k vážnému ohrožení bezpečnosti státu. V době komunistického režimu byly všechny složky státní moci, jejich činitelé a hlavně přisluhovači StB pod kontrolou a v evidenci KGB. Činnost těchto složek a ruská kontrarozvědka podle sdělení BIS na našem území doposud skrytě operuje. Proto je určité riziko, že lidé v dřívějších službách mohou i dnes tajně a dobrovolně spolupracovat anebo být vydíráni. "Putinova pátá kolona". Toto nebezpečí je o to vážnější, že jsme s Ruskou federací de facto v nepřímém válečném stavu. Ani demokracie by neměla být bezbřehá a měla by mít své mantinely. Zákony by měly být smysluplné a neměly by se vzájemně rozporovat. Pokud však se objeví v zákonech díra, nebo dokonce absolutní nesmysl, jako je tomu v těchto prezidentských volbách, tak by se nad tím měly zamyslet patřičné orgány a zejména ministerstvo vnitra a obrany. Lidé se špatnou minulostí by neměli být na kandidaturu ani připuštěni. Vždyť by to byla degradace samotného prezidentského úřadu a také prezidentů jako byli Eduard Beneš nebo T. G. Masaryk. Prokažme v těchto volbách, že jsme národ kulturní, odpovědný a hodný odkazu našich velkých národních myslitelů, jako byli J. Hus, J. A. Komenský a T. G. Masaryk, a nemuseli se za své jednání stydět. Člen KPV ČR Cyril Michalica K rukám : Předseda vlády ČR pan Petr Fiala Ministr vnitra ČR pan Vít Rakušan Ministryně obrany ČR paní Jana Černochová
0