Oznámení o podání návrhu na neplatnost voleb a neplatnost volby kandidáta

E-mail České tiskové kanceláři:

Obracím se Vás z pověření mého klienta Vladimíra Hučína ve věci oznámení, že dnešním dnem jsem podal jeho jménem k Nejvyššímu správnímu soudu návrh na neplatnost voleb a na neplatnost volby kandidáta. Tento návrh jsem podal z důvodu, že ve volebním okrsku č. 63, Přerov, ve kterém kandidoval i můj klient, došlo k přelepování volebních plakátů mého klienta a tím i podle názoru mého klienta k porušení čestnosti a poctivosti vedení volební kampaně zaručené zákonem o volbách do Parlamentu České republiky. Návrh na neplatnost voleb a na neplatnost volby kandidáta posílám v příloze.

Vladimír Hučín
i.s. Mgr. Stanislav Němec
advokát

V Praze dne 5. listopadu 2008

Příloha(1): - návrh na neplatnost voleb a neplatnost volby kandidáta


MGR. STANISLAV NĚMEC
advokát

IČ: 66257557 Vinohradská 32
zapsán v seznamu advokátů 120 00 Praha 2
vedeném ČAK pod ev.č. 10068 tel.: 224 256 477
fax: 222 512 462
e-mail: stanislav.nemec@atlas.cz

Nejvyšší správní soud
Moravské náměstí 6
657 40 Brno

V Praze dne 5. listopadu 2008

Navrhovatel:

Vladimír Hučín, bytem Přerov, Lančíkových 10

pr. zast.: Mgr. Stanislavem Němcem, advokátem, AK se sídlem Praha 2, Vinohradská 32

Účastník:

1) Státní volební komise

2) Ing. Jiří Lajtoch, zvolený senátor, se sídlem kanceláře Přerov, Žerotínovo nám. 4

na neplatnost voleb a
na neplatnost volby kandidáta

návrh na zahájení řízení

T r o j m o

Přílohy (3):
- plná moc
- kopie fotografie polepeného volebního plakátu navrhovatele
- zveřejněný text Tomáše Hradílka

Soudní poplatek je vylepen v kolcích na originálu návrhu

- - -

I.

Navrhovatel v zákonné lhůtě tímto podává návrh na neplatnost voleb do Senátu Parlamentu České republiky konané ve volebním okrsku č. 63 Přerov, ve kterém byl ve druhém kole hlasování zvolen senátor Ing. Jiří Lajtoch a v této souvislosti i návrh na neplatnost volby senátora Ing. Jiřího Lajtocha.

II.

Navrhovatel tento návrh na neplatnost voleb do senátu a na neplatnost volby kandidáta odůvodňuje následovně.

Navrhovatel se účastnil voleb do Senátu Parlamentu České republiky jako kandidát č. 3, za politickou stranu Klub angažovaných nestraníků a v prvním kole obdržel 3.753 hlasů, což v tomto volebním obvodě činí 10,34 % hlasů.

Důkaz: - zveřejněné výsledky voleb

III.

Během volební kampaně navrhovatel vylepil ve volebním obvodu své volební plakáty. Tyto volební plakáty byly následně přelepovány jeho politickými konkurenty a odpůrci, a to tím způsobem, že k volebnímu plakátu navrhovatele byl přilepen jiný plakát, který obsahoval text, jehož autorem byl Tomáš Hradílek, bývalý mluvčí Charty 77 a bývalý ministr vnitra a který byl již zveřejněn v Lidových novinách dne 2. srpna 2008 pod názvem "Ve svém kritickém postoji k Hučínovi jsem se utvrdil". V tomto článku autor mimo jiné uvádí, že navrhovatel byl trestně stíhán oprávněně. Podle názoru navrhovatele, tento údaj uvedený na dodatečně přilepeném plakátu k volebnímu plakátu navrhovatele byl způsobilý vyvolat u voličů dojem, že je pachatelem trestné činnosti. Navrhovatel uvádí, že tyto zmíněné dolepované plakáty s vyjádřením Tomáše Hradílka byly cíleně zaměřeny na volební plakáty navrhovatele v celém volebním obvodu, zejména v obcích Přerov, Penčice, Bochoř, Osek nad Bečvou a dalších.

Navrhovatel dále uvádí, že v souvislosti s tímto dodatečně vylepeným textem byl na shromáždění s voliči dotazován k tomuto obvinění i přesto, že již byl pravomocný rozsudek soudu, kterým byl zproštěn všech obvinění.

Zmíněné plakáty s vyjádřením Tomáše Hradílka lepené k volebním plakátům navrhovatele, podle očitých svědků, rozvážela červená dodávka RZ 2M6 3162, označená nápisy "Komunisté do kraje", "Josef Nekl do senátu" a "Společnost pro přítomnost i budoucnost" a vylepovala je jeho posádka. Toto vozidlo pak následující den bylo spatřeno před sídlem KSČM v Přerově. V souvislosti s přelepováním volebních plakátů navrhovatele podal jeho volební manažer Zbyněk Horváth, na základě informace od svědka Karla Zejdy, trestní oznámení na neznámého pachatele. Toto trestní oznámení bylo učiněno u Okresního ředitelství Policie České republiky v Přerově a je vedeno pod sp. zn. ORPR-11418-5/Př-2008-19.

Na základě těchto skutečností se navrhovatel domnívá, že přelepování plakátu je dílem KSČM, jako jeho největšího politického konkurenta a odpůrce.

Důkaz:
- kopie fotografie polepeného volebního plakátu navrhovatele
- zveřejněný text Tomáše Hradílka
- spisem Obvodního ředitelství Policie České republiky v Přerově, sp.zn. ORPR-11418-5/Př-2008-19

IV.

Navrhovatel je toho názoru, že samostatné zveřejnění takového vyjádření, které využije politický konkurent se souhlasem autora ve volbách k osobě navrhovatele s ohledem na svobodu projevu je možné. Použití takového vyjádření, jehož autorem je Tomáš Hradílek, není v rozporu s účelem volební kampaně za podmínky, pokud je vylepeno mimo volební plakát navrhovatele. Jiná situace by samozřejmě nastala, kdyby tento text byl použit bez svolení autora. Takováto kampaň konkurenta by nutně musela být považována za nečestnou a nepoctivou a volby prohlášeny za neplatné.

Navrhovatel sděluje, že volební plakát slouží k prezentaci kandidáta. Dále se navrhovatel domnívá, že je v souladu s volební kampaní, aby na svůj náklad pořídil i takové plakáty, které by poukazovaly na zápory ostatních kandidátů. Navrhovatel je přesvědčen, že zmíněné polepování jeho volebních plakátů zmíněným textem je v naprostém rozporu se zásadou poctivosti a čestnosti vedení volební kampaně vyjádřené v § 16 odst. 2 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Navrhovatel je toho názoru, že polepením volebního plakátu navrhovatele textem, jehož autorem je Tomáš Hradílek, jeho politickým konkurentem a odpůrcem došlo k porušení práva navrhovatele na svojí vlastní propagaci. Volební plakát slouží k tomu, aby na sebe navrhovatel upozornil, popř. upozornil na nedostatky jiných kandidátů, a je jeho strategií, jaké informace na něm uvede. Navrhovatel se domnívá, že pokud politický konkurent přilepí dodatečný text na volební plakát konkurujícího kandidáta, vytváří si tak vlastní volební plakát za částečného přispění svého konkurenta anebo tímto jednáním volební kampaň kandidáta poškozuje a znevažuje. Jestliže chce politický konkurent použít takový text, který upozorňuje na nedostatky jiného kandidáta, je navrhovatel toho názoru, že tento konkurent musí, v zájmu zachování čestnosti a poctivosti vedení volební kampaně, umístit takový text mimo plakát tohoto kandidáta. Navrhovatel dále poznamenává, že texty autora Tomáše Hradílka byly vylepovány naprosto stejným způsobem, tj. na stejné místo volebního plakátu navrhovatele, ve všech jím zjištěných případech.

V.

Navrhovatel v souvislosti s návrhem na určení neplatnosti voleb podal i návrh na neplatnost volby kandidáta, neboť je toho názoru, že celá volební kampaň probíhající výše uvedeným způsobem ovlivnila celé volby v tomto volebním obvodu a zvolení tohoto kandidáta je bezprostředně spjato s průběhem voleb.

VI.

S ohledem na výše uvedené, je navrhovatel přesvědčen, že volební kampaň ve volebním obvodu č. 63, Přerov, probíhala v rozporu s ust. § 16 odst. 2) zák. č. 247/1995 Sb. a že došlo k poškození navrhovatele ze strany jeho politických konkurentů a tímto i k ovlivnění voličů v jeho neprospěch, a navrhuje, aby Nejvyšší správní soud usnesením prohlásil neplatnost voleb a neplatnost volby senátora Ing. Jiřího Lajtocha.

Vladimír Hučín

0