Dílčí informace o zločinných postupech justice v ČR a o nezákonných praktikách bezpečnostních složek PČR a BIS

Dne 10.1.2008 krátce po 9.00 hod. mi na Okr. soudě v Přerově po opakovaných stížnostech byla vrácena jen malá část zabavených písemností a dalších dokumentů, které byly v nočních hodinách ze dne 7.3. na 8.3.2001 zajištěny v průběhu domovní prohlídky v mém bytě zvláštními odbory PČR (Grosstapo) propojenými s Odborem vnitřní bezpečnosti BIS a Inspekcí BIS.

Při navrácení věcí jsem vyjádřil nesouhlas s tím, že mi nebyla vrácena podstatná část důležité dokumentace svědčící o zločinné činnosti bývalých členů StB, LM, PS-VB a dalších příslušníků někdejšího komunisticklého bezpečnostního aparátu. Vráceny nebyly ani veškeré dokumenty týkající se činnosti Občanské komise, které jsem byl v Okr. Přerov v r. 1990-91 předsedou.

Přítomný předseda senátu Okr.soudu v Přerově Mgr. Michal Jelínek na mou žádost doplnil protokol o předání věcí a tak umožnil mé vyjádření k předání zabavených věcí o následující text: "Věci uvedené v tomto protokole jsem převzal. Dále chci uvést, že mi nebyly vráceny dokumenty, které byly spalovány krátce po 17. listopadu 1989 a které měly povahu kádrových charakteristik pracovníků státní správy - justice, bezpečnostních složek a státního zastupitelství a které mi byly zabaveny neoprávněně, neboť ohrožovaly jejich způsobilost a především bezpečnostní prověrky..."

V daném případě se jedná také např. o seznamy a poznámky k doposud žijícím bývalým příslušníků StB, LM, PS-VB a dalším aktivním prosazovatelům zločinného komunistického režimu, z nichž celá řada stále působí na exponovaných a lukrativních místech. Mezi zabavenými a nevrácenými dokumenty se např. nachází i 5 listů ze dne 14.9.1989 - "Zpráva o nepřátelské činnosti aktivních jednotlivců a skupin z řad antisocialistických sil v okrese". Tyto dokumenty StB, na jejichž stránkách jsem StB Přerov charakterizován jako osoba opakovaně trestaná za protistátní činnost, jsou podepsané náčelníkem StB Přerov pplk. Zdeňkem Blahetou a jsou v seznamech Grosstapem zabavených věcí v utajovaném trestním spise uváděny jako "Tajné". Také nebyla vrácena soukromá korespondence od Milana Řeháka, Živana Loukoty, kteří si po řadu let stěžují na postup justice a mnoho dalších písemností, včetně korespondence od pracovníků PČR, kteří si mi stěžovali, v době mého působení ve funkci předsedy Občanské komise, na postup bývalých komunistických kádrů působících v řadách vedení PČR Přerov a Ostrava.

Krátce po mém vstupu do budovy Okr. soudu v Přerově a po zjištění, že si jdu pro zabavené věci, bylo zřejmé, že pracovníci justiční stráže se uvedli do pohotovosti a ihned se přemístili před kancelář soudce Mgr. Jelínka, kterého v této věci kontaktovali. Předání zabavených věcí se účastnila také vedoucí kanceláře trestního oddělení Kateřina Vlčková. Soudce Mgr. Jelínek na mé námitky o zadržení a nevrácení věcí se vyjádřil s tím, že on u domovní prohlídky nebyl a ani ji nenařizoval a také se podivuje nad zabavením a nevrácením celé řady věcí.

Následující den 11.1.2008 v 9.00 hod. jsem se po předcházející telefonické domluvě dostavil do budovy Okr. ředitelství PČR v Přerově, kanceláře správní činnosti, za vedoucím npor. Josefem Jemelkou v záležitosti vrácení dalších věcí z domovní prohlídky z výše uvedeného data. Jmenovaným příslušníkem mi byly vráceny zabavené věci jako je např. kroužková těsnění, papírové dutinky, třípolový spínač z r. 1930, petardy značky Mega (prodává se za 5 kč kus), zábavná pyrotechnika - Dragon, pasta na matování kovu, šrouby, kovové trubky z domácí dílny, náboje cal. 6,35, zátky, černý střelný prach, bílý motouz apod.

I při tomto předávání jsem vyjádřil protest proti tomu, že mi nebyla vrácena celá řada dalších věcí, které byly v rámci zmiňované domovní prohlídky zabaveny, ale nebyly zaevidovány do protokolu anebo byly zaevidovány v tajných trestních spisech. V daném případě jsem trval na zaprotokolování a konkretizoval jsem např. nevrácení - řekl bych uloupení - historicky cenné sbírky nábojů, která obsahovala mimo jiné i náboje zn. Winchester s r. 1865-70 cal 44.

Pachatelé - soudci, státní zástupci a vedoucí pracovníci bezpečnostních složek, spojení s ČSSD, kteří pod krycími nazvy akcí Seliko a Twist umožnili a sami organizovali zločinný vpád Grosstapa do mého bydliště pod předem vykonstruovanou legendou, že jsem pachatelem bombových útoků v Přerově a okolí - nebyli za mé nezákonné zatčení a uvěznění v nejpřísnějším vazebním režimu doposud potrestání a zastávají nadále významná místa v justici a na státním zastupitelství. Zde v krátkosti zmiňuji některá jména těchto pachatelů:

* JUDr. Lenka Šromová se po mém uvěznění dostala dokonce z pozice okresní státní zástupkyně v Přerově na vrchní státní zástupkyni v Olomouci,
* JUDr. Emilie Richterová doposud pracuje jako předsedkyně senátu Okr. soudu v Přerově,
* JUDr. Jana Staňková nadále pracuje jako vedoucí Okr. státního zastupitelství v Přerově,
* JUDr. Vlasta Zajícová doposud působící jako předsedkyně Krajského soudu v Ostravě,
* JUDr. Ivo Gabler nadále pracuje jako předseda senátu Krajského soudu v Ostravě.

Uvedené osoby, spolu s dalšími, mají přímý podíl viny na zločinném spolčení pracovníků justice, bezpečnostního aparátu včetně BIS, ÚOOZ a státního zastupitelství.

K tomu, aby jejich zločiny nebyly odhaleny zatím využívají zákon o utajovaných skutečnostech. V této zavrženihodné činnosti jim významně napomáhá především nechvalně známá a zprofanovaná Bezpečnostní informační služba ČR, která se sama na zločinném spolčení významně podílela. Za daného stavu věcí a po opakovaném zjištění, že parlamentní komise pro kontrolu BIS je naprosto nezpůsobilý orgán, je zřejmé, že mezi ČSSD a ODS existuje na nejvyšší úrovni v oblasti tajných služeb jakási nepsaná opoziční smlouva. Není přece normální, aby konkrétní osoby, které se opakovaně - nejen v mém případě - dopouštěly za vlády ČSSD zneužití pravomoci veřejného činitele a dalších závažných zločinů, mohly nadále za vlády ODS beztrestně setrvávat ve významných pozicích justice, státního zatupitelství, PČR a BIS.

Všechny občany, kteří se v rámci svých možností zasazují o zpřístupnění trestních spisů a dalších materiálů souvisejících s kauzou Hučín je nutno varovat, neboť lze předpokládat, že aktéři tohoto zločinného spolčení zneužijí svých významných postavení ve státní správě a ve snaze zahladit stopy svých nezákonných postupů mohou sáhnout opět po kriminálních aktivitách.

Vladimír Hučín, 13. ledna, 2008 Přerov

0