Tisková zpráva k pověření Jiřího Langa koordinátorem boje proti terorismu

Prohlášení Vl. Hučína k osobě dosavadního ředitele BIS Jiřího Langa

Jiří Lang, jako jeden z nejvýše postavených lidí v BIS, má značný podíl na neobjasnění bombových útoků na Přerovsku, včetně bombového útoku na kancelář KPV (Konfederace politických vězňů). Jiří Lang znemožnil operativní činnost při zjišťování osob, které stojí za vyvoláváním a financováním protiamerických aktivit na Olomoucku, Bruntálsku, Přerovsku, Jesenicku a v dalších oblastech. Svými rozkazy znemožnil např. monitorování kontaktů mezi představiteli krajní levice a zástupci Iráku a dalších států podporujících mezinárodní terorismus na území Moravy.

Jiří Lang opakovaně bránil zveřejnění jmen nomenklaturních kádrů KSČ, škodících dodnes na vysokých postech ve státní správě. Zde nutno zmínit např. pplk. JUDr. Jána Murčeka, který byl při jednom z mnoha mých rehabilitačních řízení u Okresního soudu Přerově odhalen jako člověk, který se velmi aktivně zasadil o pronásledování odpůrců komunistické diktatury. Zde se jednalo i o můj případ úzce související s represemi v nápravně výchovném ústavu Minkovice. Jiří Lang, ač věděl o co se jedná, mně osobně kárně řešil za to, že jsem na veřejnosti u rehabilitačního soudního řízení informoval o komunistické minulosti pplk. JUDr. Jána Murčeka. Toto kárné řízení bylo provedeno v době, kdy jsem intenzivně pracoval na objasňování teroristických útoků v Přerově.

Jiří Lang vystupoval jako jeden z hlavních svědků obžaloby v utajovaném soudním procesu vedeného proti mé osobě. U jeho svědectví směli být bohužel přítomni pouze mí důvěrníci Zdeňka Mašínová a John Bok. Tito lidé mohou dosvědčit, že Jiří Lang jako ředitel BIS se u tohoto soudu naprosto znemožnil. Pokud by toto jeho svědectví bylo projednáváno před veřejností, tak by to byl prostě skandál a daňoví poplatníci - občané by si snad uvědomili, jaké tragikomické figury jsou ve vedení BIS!

K výše uvedenému svědectví mohu doplnit řadu dalších informací a konkrétní data. To, že Jiří Lang má řídit boj proti terorismu je naprosto absurdní a jen dokresluje tristní stav naší polistopadové společnosti.

Vladimír Hučín, 14.9.2006


PROHLÁŠENÍ  členů výboru okresní pobočky č. 51 KPV ČR Přerov ve věci Bc. Jiřího Langa, ředitele BIS Olomouc:

Text k zveřejnění v ČTK a dalších masmédiích:
Na zasedání členů výboru KPV ČR, okr. pobočky č. 51 v Přerově, konaném dne 19. září 2006
- přítomní členové výboru vyjádřili hluboké znepokojení nad jmenováním Bc. Jiřího Langa do vedoucího postu – útvaru problematiky boje proti terorismu na území ČR.
Výbor KPV Přerov zároveň protestuje proti tomu, že Bc. Jiří Lang zastává doposud funkci ředitele BIS. – Přerovští „muklové“ byli o těchto skutečnostech informováni z úst člena jmenovaného výboru – bratra Vladimíra Hučína.

V Přerově dne 19. září 2006                                         

V pověření výboru  KPV Přerov:
František  C I G Á N E K – jednatel

0